ŒÐGÉ  ¤ƒ  ÇýÞèr§þªçë  H™L   ÅŠÇÏ  ÇÕÐÈ

When writing ASCI html code, you need to preference the numbers below with "#&" and end with ";". So each entry should look like this:
"#& 208 ; #& 220 ; #& 72 ;" = ÐÜH

  1-10       
  11-20     
  21-30     
  31-40      !"#$%&'(
  41-50     )*+,-./012
  51-60     3456789:;<
  61-70     =>?@ABCDEF
  71-80     GHIJKLMNOP
  81-90     QRSTUVWXYZ
  91-100   [\]^_`abcd

101-110   efghijklmn
111-120   opqrstuvwx
121-130   yz{|}~€‚
131-140   ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ
145-150   ‘’“”•–
151-160   —˜™š›œžŸ 
161-170   ¡¢£¤¥¦§¨©ª
171-180   «¬­®¯°±²³´
181-190   µ¶·¸¹º»¼½¾
191-200   ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ

201-210   ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ
211-220   ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
221-230   ÝÞßàáâã€åæ
231-240   çèéêëìíîïð
241-250   ñòóôõö“øùú
251-260   ûüýþÿĀĂăĄ
261-270   ąĆćĈĉĊ§ČčĎ
271-280   ďĐđĒēĔ±ĖėĎ
281-290   ęĚěĜĝĞ»ĠġĢ
291-300   ģĤĥĦħĨÅĪīĬ

s character code

This code is the normal keyboard asci code created when holding down the Alt key on the keyboard and typing numbers.  


alt     0-9       ??????*??
alt   10-19     ?????????
alt   20-29     ????????
alt   30-39     ?? !"#$%&'
alt   40-49     ()*+,-./01
alt   50-59     23456789:;
alt   60-69     <=>?@ABCDE
alt   70-79     FGHIJKLMNO
alt   80-89     PQRSTUVWXY
alt   90-99     Z[\]^_`abc

alt 100-110   defghijklmn
alt 111-120   opqrstuvwx
alt 121-130   yz{|}~
alt 131-140  
alt 141-150  
alt 151-160   ܢP*
alt 161-170   Ѫ**
alt 171-180   ___
alt 181-190   ++++++
alt 191-200   ++--+-+ +

alt 201-210   +-- -+----
alt 211-220   ++++++++ _
alt 221-230   *aGpSs__
alt 231-240   tFTOd8fen=
alt 241-250   ==()*
alt 251-260   vn ?????
!!
For more info, go here.